IV  TALLINNА
RAHVUSVAHELINE
BALLETI
SUVEKURSUS
13.07-03.08.2020 a.

Tingimused 2018KONKURSI TINGIMUSED


Täidetud 16.10.2017
Tähtaega on pikendatud! Ootame osalemisavaldusi kuni 20. veebruarini 2018.a (14.01.2018)


SISSEJUHATUS

Tallinna Rahvusvaheline Balletikonkurss 2018 (inglise keeles: Tallinn International Ballet Competition 2018), edaspidi: konkurss, on suunatud balletikoolide õpilastele, noortele elukutselistele balletitantsijatele ning noortele koreograafidele. Konkursi korraldaja on  mittetulundusühing DX ART koostöös Tallinna Balletikooliga. Konkurss toimub Eestis Tallinnas  2018. aasta 21. märtsist kuni 26. märtsini (kolmapäevast esmaspäevani).  

Konkursi etapid:

1. Eelvoor saadetud video põhjal - osalemisavaldusi võetakse vastu kuni 31. jaanuarini 2018. a;


2. Kolm konkursivooru kategoorias “Balletitantsija” - voorud toimuvad 21.-24. märtsini 2018.a;*


3. Konkursivoor kategoorias “Koreograaf” - toimumisaeg 25. märtsil 2018.a;


4. Galakontsert ja autasustamine - toimumisaeg 26. märtsil 2018.a.


* Eelvooru videot ei nõuta tantsijalt, kes on eelneval korral tulnud Tallinna Rahvusvahelise Balletikonkursi finalistiks.

Konkursi tingimuste kohustuslikuks osaks on järgmised lisad:


Lisa 1: KONKURSI KATEGOORIA “BALLETITANTSIJA”  TINGIMUSED>>> 
 
Lisa 2: KONKURSI KATEGOORIA “KOREOGRAAF” TINGIMUSED>>>

1. Konkursi eesmärgid ja ülesanded 


Konkursil on järgmised eesmärgid ja ülesanded:

• balletikunsti propageerimine ja arendamine Eestis ja maailmas;

• noorte talentide arendamine ja neile esinemis- ja karjäärivõimaluste loomine;

• balletiõppurites motivatsiooni suurendamine elukutseliseks tantsijaks pürgimisel;

• rahvusvaheliste suhete arendamine ja tugevdamine klassikalise balleti maailmas;

• laste ja noorte esteetiline kasvatus;

• klassikalise balletikooli traditsiooni säilitamine ja uutele põlvkondadele üleandmine;

• klassikalise balletikooli maine alalhoidmine.


2. Žürii


Konkursi korraldustoimkond määrab rahvusvahelise žürii koosseisu lähtudes žürii liikmete autoriteetsuse põhimõttest balleti valdkonnas rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil. Žürii hindab võistlejaid nende artistlikkuse, sooritusvõimekuse, musikaalsuse ning klassikalise balletikooli traditsioonide järgimise põhjal. 

Žürii otsused on lõplikud ja edasikaebamisele ei kuulu. Informatsioon žurii liikmete kohta>>> avaldatakse enne konkursi algust. 

Konkursi korraldustoimkond jätab endale õiguse teha žürii koosseisus muudatusi.


3. Konkursi toimumiskoht ja lava


Konkursi voorud

Konkursi voorud toimuvad Salme Kultuurikeskuse (http://www.salme.ee) suurel laval aadressil: Tallinn, Salme 12. Lava suurus: laius 17 m, sügavus 12,5 m; lava tööpinna suurus on 10 х 10 m. Lava põrandakate: PVC tantsupõrandakate (all puitpõrand). Registreerimine, loosimine ja konkursi avamine toimuvad samas kohas.


Konkursi lõpetamine, autasustamine ja galakontsert

Konkursi lõpetamine, autasustamine ja galakontsert toimuvad Rahvusooper Estonia saalis aadressil: Estonia puiestee 4, Tallinn ( http://www.opera.ee/).


Kõik konkursiprogrammi etteasted on publikule avatud. Programme ja piletid>>>

Konkursi korraldustoimkonnal on õigus konkursi läbiviimisel ja korraldamisel muudatusi teha (sh muuta toimumiskohta).

4. Proovid


Enne iga konkursivooru on osalejatel võimalus teha 10 minutit lavaproovi varem kindlaksmääratud ajakava järgi. Lisaproovid on võimalikud kokkuleppel konkursi korraldustoimkonnaga lisatasu eest. 

Korraldajad ei taga proovide ajaks helikandjaid ega helirežissööri, need vajadused jäävad võistleja kanda. Samuti ei võimalda korraldajad proovide ajaks pedagoog-repetiitorit.


5. Galakontsert


Galakontsert on konkursiprogrammi kohustuslik osa. Kõik, nii “balletitantsija” kategooria, kui ka “koreograafi” kategooria võistlejad, annavad oma nõusoleku osalemiseks galakontserdil, mis on osalejale tasuta. Osalemisest keeldumise korral konkursant diskvalifitseeritakse. Galakontserdi kava koostab ja selle osalejad reastab konkursi korraldustoimkond žürii soovituste alusel. Samuti võivad galakontserdil osaleda külalisesinejad. Nii “balletitantsija” kategooria kui ka “koreograafi” kategooria võistlejad annavad oma nõusoleku konkursi  videosalvestuste tasuta kasutamiseks konkursi reklaamimise eesmärgil.

6. Muusikaline saade


Muusikaline saade saab olla ainult audiosalvestise kujul.

Kõik konkursinumbrite saatepalad peavad olema salvestatud kõrge kvaliteediga ühele järgmistest kandjatest: CD-plaadile või USB-mälupulgale wav- või mp3-vormingus. Andmekandjal peab olema eesti, inglise või vene keeles kirjas võistleja ees- ja perekonnanimi, numbri pealkiri ning konkursivooru järjekorranumber. Muid muusikakandjaid (DVD, MD, audiokassetid vms) või muus kui wav- või mp3-vormingus faile vastu ei võeta. Vastu ei võeta ka elava muusikaga saadet. 

Võistlejad peavad konkursile kaasa võtma 2 (kaks) eksemplari igast helisalvestisest ning iga esitamisele tuleva numbri saatepala peab olema salvestatud eraldi andmekandjale, ühelgi andmekandjal ei tohi olla muid salvestisi. Üks kahest eksemplarist antakse registreerimise ajal üle helirežissöörile ja seda ei tagastata enne konkursil osalemise lõppu.


7. Laval ja lava taga viibimine


Osalejate saatjaskond (õpetajad ja vanemad), mille arv on maksimaalne kaks ühe osaleja kohta, saavad rinnasildid ja neil lubatakse lava taga viibida kavas märgitud konkursivoorudel.

Õpetajatel lubatakse oma õpilastega etteasteid harjutada ka konkursi ajal. Täpsemat infot aja ja toimumiskoha kohta saate kavast>>>.

Foto- ja videojäädvustamine lava taga žurii töötamise ja galakontserdi ajal on lubatud ainult konkursi korraldajatelt loa saanud isikutele. Vastasel juhul materjalid konfiskeeritakse.


8. Grimeerijad, juuksurid ja kostümeerijad


Konkursi korraldustoimkond ei taga osalejatele grimeerijaid ega kostümeerijaid. Võistlejatel peavad olema oma esinemis- ja proovikostüümid, balletisussid ja varvaskingad, mida nad treeningtundides, proovides ja konkursil osalemiseks vajavad.

9. Autoriõigus


Autoriõigusega seotud küsimused (muusika, koreograafia jm) on osaleja vastutusel.

Muusikateoseid konkursil esitades peab olema osaleja kindel, et tal on selle esitamiseks vajalikud nõusolekud. Konkurss autoriõigustega seotud küsimuste korral omale vastutust ei võta.

10. Tervisekindlustus, meditsiiniline teenindamine ja isiklike asjade hoiustamine


Konkursi korraldustoimkond ei tee võistlejatele tervisekindlustust ega taga meditsiinilist abi.

Korraldustoimkond ei kanna vastutust traumade korral, mis ei luba konkursist osa võtta ning samuti konkursi ajal tekkivate õnnetusjuhtumite puhul. Isiklike asjade eest ise lasub vastutus konkursil osalejatel endil (sh varguse korral).

11. Video- ja fotojäädvustused


Konkursi korraldustoimkond võtab registreerimise ajal vastu tellimusi konkursi filmimiseks või pildistamiseks.

Konkursivoorude ja proovide ning osalejate esinemiste täieliku või osalise video-, filmi- või fotokaameraga jäädvustamise ainuõigus on konkursi korraldustoimkonnal. Osalejatel ega nende partneritel ei ole õigust taotleda nende ülesvõtete eest tasu ega muud hüvitist. Kõik konkursil tehtud video-, filmi- ja fotojäädvustused on lubatud avalikustada ainult korraldajate loal ning teenus on tasuline. Video, foto- ja filmijäädvustamine võistltejate esinemise ajal ilma korraldustoimkonna loata on keelatud. 

Osalejad annavad korraldustoimkonnale ja konkursi partneritele õiguse konkursi ajal tehtud foto- ja videojäädvustute tasuta kasutamiseks.

12. Majutus, toitlustus ja transport


Tallinnasse ja tagasi sõidu ning majutuse ja toitlustuse eest konkursi toimumise ajal tasuvad võistlejad ise.

Konkursi korraldustoimkond aitab kaasa soodushindadega majutuskohtade ja toitlustuse leidmisel konkursil osalejatele ja nende saatjatele. 

Soovijad peavad kindlasti osalemisavaldusel märkima tubade arvu ja tüübi (ühe või kahe inimese tuba), viibimise aja ja ka selle, kas voorude toimumise päevadel vajatakse lõunasööki. Täpsemat infot>>>

Kuna kohtade arv hotellides on piiratud, ei garanteeri korraldaja majutuskohtade tagamist kõigile osalejatele ja nende saatjatele. Kui korraldaja poole on vastava palvega pöördutud ning vabad hotellikohad on olemas, saadab korraldaja taotleja e-postile sellesisulise kinnituse. Osalejad, kes pole sellist kinnitust saanud, peavad ise omale majutuskohad leidma. Majutuse ja toitlustuse eest makstakse ette pangaülekandega. 

Juhul kui osalejal ei ole võimalust konkursikulude eest tasumiseks, võib pöörduda korraldajate poole, kes kaaluvad vajadusel toetusevõimalusi. Täpsema info saamiseks pöörduda korraldustoimkonna poole: info@tallinnballet.ee

Korraldaja aitab korraldada soovijaile transpordi Tallinna lennujaamast, sadamast, raudteejaamast või bussijaamast hotelli. 


Selleks tuleb korraldustoimkonda teavitada hiljemalt 14. märtsiks 2018 märkides ära:
• saabumise kuupäeva ja kellaaja;
• saabujate arvu ja nende pagasi koguse;
• transpordivahendi, millega Tallinna saabutakse;
• linna, kust osalejad saabuvad;
• lennu/rongi/bussi numbri.
Teavitus loetakse kättesaaduks, kui korraldaja on saatnud selle kohta taotleja e-postile vastava kinnituse.

13. Kutse ja viisa


Eesti Vabariik on üks Schengeni riikidest. Riikide nimekiri, mille kodanikud ei vaja sissesõiduviisat, on leitav Välisministeeriumi veebilehel: http://vm.ee/en/who-does-not-need-visa-visit-estonia
Teiste riikide kodanikud vajavad viisat.
Korraldustoimkond saadab konkursil osalejatele kutsed lühiajalise viisa vormistamiseks.

Kutset Eestisse sissesõiduviisa vormistamiseks ei ole võimalik saata rohkem kui kahele saatjale iga osaleja kohta.
Saades sissesõiduviisa jaoks kutse, võtab osaleja endale kohustuse külastada Eestit üksnes konkursil osalemise eesmärgil ning lahkuda Eestist kolme ööpäeva jooksul pärast konkursi lõppu. Selle tingimuse ja Eesti seaduste rikkumise korral kannab kogu vastutust osaleja. Konkursil osalemisest loobumise korral juba välja saadetud kutse tühistatakse. Saates ära oma avalduse, kinnitavad kandidaadid kõigi konkursi tingimustega nõustumist. Korraldustoimkond teavitab kandidaati tema dokumentide kättesaamisest ning kinnitab kandidaadi osalemise või annab teada keeldumisest teda konkursil osalema lubamast vastava teatega, mis saadetakse avalduses esitatud e-postile. Samuti saadab korraldustoimkond vajalikud dokumendid neile, kes vajavad Eestisse sissesõiduviisat. Kõik kandidaadid peavad esitama oma avalduses täielikud, täpsed ja kehtivad kontaktandmed, mille kaudu on võimalik nendega ühendust võtta. Konkursi korraldustoimkond ei võta endale vastutust, kui kandidaadiga ei ole võimalik ühendust saada väärate või ebatäpselt esitatud kontaktandmete tõttu.

14. Konkursi nimetus ja logo


Konkursi nimetuse ja logo mis tahes kasutamine, sealhulgas suveniirtoodetel, on lubatav üksnes pärast vastava kirjaliku loa saamist ning sellekohase lepingu sõlmimist.
Kõiki õigusi konkursi nimetuse ja logo kasutamisele omab mittetulundusühing DX ART.

15. Ajakirjanikele


Vastavalt rahvusvahelisele ajakirjanike akrediteerimise tavale, tuleb ajakirjanikel sündmuse kajastamiseks pöörduda konkursi korraldustoimkonna poole.

Osalejad võivad anda intervjuusid ning video- ja fotojäädvustusi ainult korraldustoimkonna poolt sobivaks hinnatud ajakirjanikele. Infot nende kohta saab konkursi korraldustoimkonnalt ja konkursi ametlikult veebilehelt www.tallinnballet.ee. Konkurss ei võta vastutust hindamist mitteläbinud ajakirjanikele antud intervjuude ega nende tehtud fotode või videote eest.

Loa saanud isikud saavad korraldutoimkonnalt vastavad rinnasildid.


16. Lisateave konkursi korralduse kohta


Konkursi korraldajad on mittetulundusühing DX ART ja Tallinna Balletikool. 

Konkursiga seonduv teave kajastub veebliehel www.tallinnballet.ee.

Konkurssi rahastatakse mittetulundusühingu DX ART vahenditest ning Eesti riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste toetustest ning muudest Eesti ja teiste riikide juriidiliste ja füüsiliste isikute sponsortoetustest. 

Kõigis konkursiga seotud küsimustes võivad osalejad ja nende saatjad pöörduda konkursi korraldustoimkonna poole e-posti aadressil info@tallinnballet.ee.

17. Konkursi ametlikud töökeeled


Konkursi töökeelteks on eesti, inglise ja vene keel.

18. Konkursi tingimuste keel


Käesolevad konkursi tingimused on kättesaadavad kolmes keeles: eesti, inglise ja vene keeles. Juhul kui nende versioonide vahel esineb mis tahes erinevusi, tuleb juhinduda eestikeelsest versioonist. Vaidluse korral lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.

19. Korralduskonna esimees


Tallinna Rahvusvahelise Balletikonkursi korraldustoimkonna esimehe kontaktid:
Dmitry Tkachenko
Tel. +37257824348
info@tallinnballet.ee
www.tallinnballet.ee

Posti aadress:
DX ART
Dmitry Tkachenko
Paekaare 60-8
13613 Tallinn
Estonia

Kontakt:
info@tallinnballet.ee
Tel.: +372 5782 4348, +372 5817 1397
www.tallinnballet.ee